لزوم کالیبراسیون تجهیزات و کاربرد صحیح آن یک اصل اساسی در صنایع می باشد. کالیبراسیون صحیح باعث می شود، که تجهیزات در محدوده های تایید شده عملکرد خود باقیمانده و نتایج دقیقی ارائه کنند. این فرآیند باعث قابل اعتماد بودن نتایج تست ها و نزدیکی دقت آن ها با مقادیر نمونه گیری می شود. از جمله مهمترین كمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، كمیت فشار می باشد، بگونه ای كه برای تعیین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یكی از آیتم هایی كه همواره مورد سوال است ، فشار سیستم و در نتیجه ماكزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد.
لازم به ذکر می باشد این آزمایشگاه مجهز به کالیبراتور فشار با بار مرده پنوماتیک تا رنج ۷ بار با ریزنگری ۰٫۰۰۱ و هیدرولیک تا فشار ۷۰۰ بار با ریزنگری۰٫۰۱۵ می باشد.
آزمایشگاه فشار شرکت ابزار دقیق زنگان قابلیت کالیبراسیون  تجهیزات زیر را داراست:
کالیبراسیون انواع کالیبراتور های فشار و تست گیج های مرجع
کالیبراسیون سوئیچ فشار
کالیبراسیون ترانسمیتر فشار
کالیبراسیون ترانسدیوسر فشار
کالیبراسیون گیج های فشار هیدرولیک و پنوماتیک
کالیبراسیون خلاسنج
کالیبراسیون انواع رکوردر فشار
کالیبراسیون  و تنظیم شیر اطمینان
گستره کاری آزمایشگاه کالیبراسیون فشار 

ردیف كميت، دستگاه اندازه ­گيري، سنجه مادي گستره توان اندازه­گیری و کالیبراسیون (±) استاندارد مربوطه جهت انجام کالیبراسیون
۱ فشار سنج ۰ to 700 bar ۰٫۰۱۵%RDG (EA10/13)&(EA- 4/20)&(ISIRI6819)-IDS340
۲ خلاءسنج (-۱) to 0.8 bar ۰٫۰۵%FS (EA10/13)&(EA- 4/20)&(ISIRI6819)-IDS340
۳ ترانسمیتر – ترانسدیوسر ۰ to 700 bar ۰٫۰۱۵%RDG (EA10/13)&(EA- 4/20)&(ISIRI6819)-IDS340
۴ سوئیچ فشار ۰ to 700 bar ۰٫۲۵%FS (EA10/13)&(EA- 4/20)&(ISIRI4268)-IDS340
۵ ثبات فشار ۰ to 700 bar ۰٫۲۵%FS (EA10/13)&(EA- 4/20)&(ISIRI4268)-IDS340
۶ شیر اطمینان ۰ to 700 bar ۰٫۲۵%FS (EA10/13)&(EA- 4/20)&(ISIRI4268)-IDS340

کالیبراتور فشار

ترازوی فشار

گیج فشار

گیج خلاء

شیر اطمینان

سوئیچ فشار

سوپاپ اطمینان

ترنسمیتر فشار

فهرست