در آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی  شرکت ابزار دقیق زنگان با داشتن مواد شیمیایی مرجع اولیه ساخت کارخانه  MERCK آلمان وMILWAUKEE ایتالیا و سایر برند های معتبر و ست هیدرومترها و الکل‌سنج‌های مرجع، قابلیت کالیبراسیون انواع تجهیزات به شرح زیر را دارا می باشد:
  • کالیبراسیون TDS متر
  • کالیبراسیون الکل سنج
  • کالیبراسیون PH متر
  • کالیبراسیون شوری سنج
  • کالیبراسیون هیدرومتر
  • کالیبراسیون رفراکتومتر
گستره کاری آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

ردیف كميت، دستگاه اندازه­گيري، سنجه مادي گستره توان اندازه­گیری و کالیبراسیون (±)  

استاندارد مربوطه جهت انجام کالیبراسیون

۱ هیدرومتر ۰٫۶۵g/cm³ to 1.83g/cm³ ۰٫۰۰۱ g/cm (ASTM E 126)&(EA4/02)-IDS1240
۲ PH متر ۰ to 14 PH ۰٫۰۲PH (ISIRI 4125)&(ISIRI 4124)&(ISIRI 4122)&(IEC 60746-2)
۳ رفراکتومتر ۰ to 85% Brix ۰٫۰۷%Brix Saccharum standard solution
۴ الکل سنج ۰ to 100% ۰٫۰۱% (ASTM E 126)&(EA4/02)-IDS1240
۵ دانسیتومتر ۰٫۵ to 2g/ml ۰٫۰۰۰۲g/ml (ASTM E 126)&(EA4/02)-IDS1240

PH متر

TDS متر

رفراکتومتر

هیدرومتر

الکل سنج

شوری سنج

اسپکتروفتومتر

هدایت سنج

پلاریمتر

کدورت سنج

فهرست